Možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk

Prečo mobilná reklama na Sme.sk?
_

Kliknutím otvoríte zvačšený náhľad

 • SME.sk je najväčší spravodajský web na Slovensku.
 • Za mesiac júl 2016 navštívilo stránky nášho servera 2.312.925* reálnych užívateľov.
 • Viac ako polovica celej internetovej populácie navštevuje SME.sk.
 • SME.sk stabilne patrí medzi prvú trojku v návštevnosti slovenského internetu.
 • Prostredníctvom mobilných zariadení navštevuje mesačne SME.sk 1.107.199* reálnych užívateľov, tj. každý druhý užívateľ využíva mobilné zariadenia na prehliadanie internetových stránok. * Zdroj: AIMmonitor, návštevníci celkom, júl, 2016.


Reklamné formáty na Sme.sk  určené pre mobilné zariadenia


Square – formát 300 x 300


 


 • Square 300 x 300 je formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky na mobilných zariadeniach (tablety a mobilné telefóny) a v responzívnom dizajne (pri zmenšení okna prehliadača na PC).
 • Poskytuje priestor na prezentáciu vo výlistoch článkov a priamo v tele článkov zobrazených v mobilných zariadeniach
 • Možnosti reklamy: V PC a na mobilných zariadeniach (iOS, Android…)
 • Ceny reklamy: Podľa platného Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk dostupného na adrese inzercia.sme.sk. Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk sú dostupné TU.

Interscroller


 

 • Posuvný mobilný formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky na mobilných zariadeniach v responzívnom dizajne Sme.sk, alebo v mobilných aplikáciách Sme.
 • Viac informácií – Špecifikácie plošnej reklamy Sme.sk dostupné TU.
 • Náhľady umiestnenia formátu TU.
 • Ceny reklamy: Podľa platného Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk dostupného na adrese inzercia.sme.sk. Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk sú dostupné TU.

Video Banner 300×300


Video Banner je kombináciou pohyblivého obrazu a zvuku. Viac informácií – Špecifikácie plošnej reklamy Sme.sk dostupné TU. Náhľad formátu TU. Ceny formátu Interscroller sú dostupné v platnom Cenníku plošnej reklamy na Sme.sk TU.


Pre viac informácií o možnostiach mobilnej reklamy na Sme.sk kontaktujte prosím náš obchodný tím:

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava

internet@petitpress.sk
inzercia.sme.sk
Tel: +421 2 59 233 227


Posledná aktualizácia údajov na stránke: 6.2.2018.