Možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk

Prečo mobilná reklama na Sme.sk?
_

Kliknutím otvoríte zvačšený náhľad

  • SME.sk je najväčší spravodajský web na Slovensku.
  • Za mesiac júl 2016 navštívilo stránky nášho servera 2.312.925* reálnych užívateľov.
  • Viac ako polovica celej internetovej populácie navštevuje SME.sk.
  • SME.sk stabilne patrí medzi prvú trojku v návštevnosti slovenského internetu.
  • Prostredníctvom mobilných zariadení navštevuje mesačne SME.sk 1.107.199* reálnych užívateľov, tj. každý druhý užívateľ využíva mobilné zariadenia na prehliadanie internetových stránok. * Zdroj: AIMmonitor, návštevníci celkom, júl, 2016.


Reklamný formát na Sme.sk  určený pre mobilné zariadenia


Square – formát 300 x 300


 


  • Square 300 x 300 je formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky na mobilných zariadeniach (tablety a mobilné telefóny) a v responzívnom dizajne (pri zmenšení okna prehliadača na PC).
  • Poskytuje priestor na prezentáciu vo výlistoch článkov a priamo v tele článkov zobrazených v mobilných zariadeniach
  • Možnosti reklamy: V PC a na mobilných zariadeniach (iOS, Android…)
  • Ceny reklamy: Podľa platného Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk dostupného na adrese inzercia.sme.sk. Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk sú dostupné TU.

Pre viac informácií o možnostiach mobilnej reklamy na Sme.sk kontaktujte prosím náš obchodný tím:

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava

internet@petitpress.sk
inzercia.sme.sk
Tel: +421 2 59 233 227


Posledná aktualizácia údajov na stránke: 21.11.2016.