Možnosti mobilnej reklamy na Sme.sk

Prečo mobilná reklama na Sme.sk?
_

Kliknutím otvoríte zvačšený náhľad

 • SME.sk je najväčší spravodajský web na Slovensku.
 • Za mesiac júl 2016 navštívilo stránky nášho servera 2.312.925* reálnych užívateľov.
 • Viac ako polovica celej internetovej populácie navštevuje SME.sk.
 • SME.sk stabilne patrí medzi prvú trojku v návštevnosti slovenského internetu.
 • Prostredníctvom mobilných zariadení navštevuje mesačne SME.sk 1.107.199* reálnych užívateľov, tj. každý druhý užívateľ využíva mobilné zariadenia na prehliadanie internetových stránok. * Zdroj: AIMmonitor, návštevníci celkom, júl, 2016.


Reklamný formát na Sme.sk  určený pre mobilné zariadenia


Square – formát 300 x 300


 


 • Square 300 x 300 je formát, ktorý sa zobrazuje pri načítaní stránky na mobilných zariadeniach (tablety a mobilné telefóny) a v responzívnom dizajne (pri zmenšení okna prehliadača na PC).
 • Poskytuje priestor na prezentáciu vo výlistoch článkov a priamo v tele článkov zobrazených v mobilných zariadeniach
 • Možnosti reklamy: V PC a na mobilných zariadeniach (iOS, Android…)
 • Ceny reklamy: Podľa platného Cenníka plošnej reklamy na Sme.sk dostupného na adrese inzercia.sme.sk. Špecifikácie plošnej reklamy na Sme.sk sú dostupné TU.

PRIPRAVUJEME


Interscroller


Mobilný reklamný formát uvedený v závere roku 2014 spoločnosťou Celtra.

 • Je umiestnený v texte a užívateľ ho zaregistruje počas čítania článku. Formát podporuje dynamické veľkosti.
 • Funguje na princípe posúvania obsahu na popredí. Dáva kreatívu do centra pozornosti užívateľa bez toho, aby bola rušivá, a zároveň umožňuje zrušenie reklamy pomocou jednoduchého gesta.
 • Reklama nezakrýva žiadny obsah a divák má plnú kontrolu nad posúvaním reklamy na obrazovke a mimo nej, takže je neinvazívna. 
 • Náhľad formátu Interscroller TU.
 • Príklady kreatív Celtra TU
 • Špecifikácie Celtra TU
 • Viac informácií o formáte zo zdroja Interactive Advertising Bureau TU.

 Pre viac informácií o možnostiach mobilnej reklamy na Sme.sk kontaktujte prosím náš obchodný tím:

Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 814 64 Bratislava

internet@petitpress.sk
inzercia.sme.sk
Tel: +421 2 59 233 227


Posledná aktualizácia údajov na stránke: 13.12.2017.